מדיניות החזר מוצר

מדיניות החזרת מוצרים

 1. חברת הערסט בע”מ (להלן: “החברה”) תאפשר החזרת מוצרים ותבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות:
 1.  כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010 (להלן:” התקנות”) וזאת תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים:
 1. ביטול עסקה לרכישת מוצרים הדורשים התקנה ו/או שירות בביתו של הצרכן, תתאפשר ממועד ביצוע ההזמנה של המוצרים ועד מועד אספקתם.
 2. החברה איננה מאפשרת החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש (לדוגמא – מוצר שנעשתה בו התקנה של שירות ההגנה, או שנערכה בו אקטיבציה). יודגש, כי החזרת טובין באריזה המקורית שלא נפתחה לא תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם, והחברה שומרת על זכותה לבחון את המוצר לאחר החזרתו, וככל ויתברר כי נעשתה בו אקטיבציה, אזי תדחה החברה את החזרת המוצר.
 3. לחברה זכות לגביית דמי ביטול בסך %5 ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות את התשלום ששולם על ידה לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה בגין העסקה שבוטלה, והכול בכפוף להוראות כל דין.
 4. לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 5. לא תתאפשר החזרת מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול (לדוגמא: תוכנות), שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 6. בעסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981) -רשאי הצרכן לבטל בכתב לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר ובשירות – עד תום 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שמועד ביטול השירות לא יאוחר מ – 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השירות להינתן או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כקבוע בדין לפי המאוחר. גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ועל מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 7. בעסקה שנעשתה בעקבות ”אירוע הצגה“ כהגדרתו בפרט 20 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע“א – 2010 יתאפשר החזר כספי בהתאם לקבוע בסעיף 2(5 )לתקנות האמורות.
 8. זכות ביטול שירות השכרת מוצרים – מוגבלת בהתאם לקבוע בהסכם ההשכרה, ובכפוף להוראות כל דין.
 9. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן או מבצע – מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.
 1. בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את הרשת לבצע החזר כספי, החברה תבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. החברה איננה מתחייבת לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.
 2. לחברה שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:
 1. מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה.
 2. החברה רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

 

הפיצו את הבשורה
דילוג לתוכן